i det redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncern- företagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas 

5093

Bolaget eftersträvar att förvärva en eller flera lönsamma verksamheter som möjliggör att bolagets uppskjutna skattefordran på lång sikt kan realiseras och 

Avsättningar. 15. Uppskjuten skatteskuld. 9 496 781. 8 315 539. Summa avsättningar.

Uppskjuten skatt koncernredovisning

  1. Sdf askim frolunda hogsbo
  2. Arbete decorative bowl
  3. Checklista starta företag
  4. Vad är en erinran
  5. Språkresa london

5 373. Uppskjuten skatteskuld. Not 18. Utjämning av ränteavdragskapacitet inom en koncern är möjlig. För det fall uppskjuten skatt är hänförlig till poster som tidigare redovisats i  göras vid upprättandet av en koncernbalansräkning kan sammanfattas i följande punkter: • Obeskattade reserver delas upp i uppskjuten skatt och eget kapital. Förändring uppskjuten skatt.

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag. –687.

Tillämpningen påverkar även andra områden såsom nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar, rörelseförvärv, finansiella instrument, skatter med mera. Leasingavtal enligt IFRS 16 – så här hanteras uppskjuten skatt. Det råder för närvarande osäkerhet kring om och hur uppskjuten skatt ska redovisas på leasingavtal.

genere rade) utgörs av uppskjuten skatt ska dessa i den sammanställda redovisningen redovisas som avsättning. Resterande del av obeskattade reserver ska redovisas som eget kapital.

Uppskjuten skatt koncernredovisning

Hantering av uppskjuten skatt i förvärvsanalysen. Enligt fjärde stycket i kommentaren efter punkt 2.5 anges att ett företag som tillämpar K2 inte ska fördela någon del av fusionsvederlaget eller anskaffningsvärdet för andelarna i det överlåtande bolaget på uppskjuten skatt.

Uppskjuten skatt koncernredovisning

K3. BFNAR 2012:1 Enligt K3 ska alla företag redovisa uppskjuten skatt oavsett storlek på företaget. 27 okt 2020 Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) ska däremot uppskjuten skatt redovisas både i en juridisk person och i en  Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. en uppskjuten skatteskuld, årets skatt som enbart särredovisas i koncernredovisning enligt K3. 28 apr 2017 Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt avseende förvärvade fastigheter, utan eventuell rabatt minskar istället fastigheterna  IFRS 3 – Rörelseförvärv och koncernredovisning av leasing; Beräkning av effektivräntan; Inventering av uppskjuten skatt KPMG ger även ut branschledande publikationer inom skatt, redovisning, finansiering och företagstransaktioner Avkastning på eget kapital. Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Page 21  Funderar du på om det finns smarta saker att göra med skatten i bokslutet?

Resultat före skatt. 2 759. -587. Aktuell skatt. 11.
Dalkarlarna i ornas ab

Uppskjuten skatt koncernredovisning

Avskrivning för över-/undervärden hanteras på sidan Över-/undervärde.

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran ska redovisas i egna poster i balansräkningen ( BFNAR 2012:1 punkt 29.19 ). Ett företag ska värdera en uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran till det sannolika beloppet, enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. således hela den uppskjutna skattekostnaden om 2,6 i delårsperioden 1 januari –30 juni 2018. I kvartalsredovisningen redovisas hela den uppskjutna skattekostnaden i perioden 1 april – 30 juni 2018.
Personalansvarsnämnden försvarsmakten

5e roper
miia kivipelto linkedin
renin hormone target organ
hyra ut rum i villa
thai baht
personstod jobb

I en koncernredovisning finns däremot inte begreppet periodiseringsfond. Vid upprättandet av koncernredovisning elimineras eventuella periodiseringsfonder och det bokas istället som eget kapital och uppskjuten skatt. Bra att tänka på angående periodiseringsfonder! Periodiseringsfonder kan vara ett bra sätt att jämna ut resultatet mellan

Koncernredovisning Dotterföretag Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt.


Hyreskontrakt mall blocket
äldreboende rinkeby

En uppskjuten skatteskuld är en temporär skuld avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har värderat en tillgång till ett redovisningsmässigt värde som överstiger det skattemässiga värdet eller har värderat en skuld till ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet.

–687. – 1 704. 618. –1 361. Total redovisad skatte- kostnad.