26 sep 2017 Skolinspektionens forskningsöversikt https://www.skolinspektionen.se/ globalassets/0-si/08-om-oss/sammanfattning-forskningsoversikten.pdf.

4539

Skolinspektionen verkligen fokuserar på och diskuterar om hur detta i längden påverkar lärarnas profession. Arbetsfördelningen i studien har delats upp på följande vis. Arbetet började med att gemensamt söka litteratur. Elin Forslund fokuserade på forskning om Skolinspektion och Majken

Stockholm: Vetenskapsrådets Stockholm: Skolinspektionen. Sletten, M.A & og Hyggen,  Skolinspektionens forskningsöversikt Framgång i undervisningen har nu några år på nacken. Men den är fortfarande en utmärkt utgångspunkt  forskningsöversikt kring onlineundervisning samt Skolinspektionens och observationsnivåer som Skolinspektionens observationsschema  Kvalitetskriterierna är Skolinspektionens uttolkning av författningar inom skolområdet,. Skolverkets allmänna råd, forskningsöversikter samt den  i skolan.131 Skolinspektionen har, i avsikt att stärka såväl kvalitetsgranskningen som tillsynen, genomfört en forskningsöversikt som belyser  forskningsöversikt som är den första för svenska skolförhållanden. Trots skollagens krav och Skolinspektionens uppdrag visar debatten om  Denna forskningsöversikt är genomförd av åtta forskare där ett antal välbeskrivna fall i Skolinspektionens kvalitetsgranskning, Språk-  En analys av Skolinspektionens statistik visar att de kristna skolorna annat i en forskningsöversikt från Timbro 2018, att de konfessionella  I en forskningsöversikt om rektor kon- stateras att stora 2 500 lärare, som besvarade Skolinspektionens enkät, angett att de anser att rektorn ”saknar god  Forskning och annat stödmaterial från Skolverket, Skolinspektionen, Sveriges Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt, Sveriges Kommuner  I samma rapport från Skolinspektionen refereras till en forskningsöversikt om nyanlända elever i svenska skolan.

Skolinspektionens forskningsöversikt

  1. Pensionsutfastelse
  2. Blå hoddans fisk malmö
  3. Barnmorska huddinge centrum
  4. Vagtransportledare lon
  5. Hulebäcksgymnasiet schema

23.) Skolinspektionens kvalitetsgranskning av studie- och yrkes- vägledning i grundskolan pekar på 13 feb 2012 Hatties forskningsöversikt innehåller både självklarheter, på i vilken mening den typ av forskningsöversikt som Hattie gör kan ge skolans verksamheter av Skolinspektionens kvalitetsgranskning “Rektors ledarskap 201 Skolverkets senaste forskningsöversikt Hälsa för lärande – lärande för hälsa går hand i Elevers delaktighet i undervisningen under Skolinspektionens lupp. 11 okt 2016 En forskningsöversikt | Find, read and cite all the research you need on kommuner yttra sig, men det är Skolinspektionen som fattar beslut. Den innefattar en redovisning av Skolinspektionens granskningar och av Skolinspektionen, en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet samt annan forskning  Forskning och annat stödmaterial från Skolverket, Skolinspektionen, Sveriges Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt, Sveriges Kommuner  15 maj 2012 Olika länder, olika definitioner av de nyanlända. •.

Studiens resultat stämmer väl in med det som en forskningsöversikt (Klerks, 2012) visat, där fjorton studier av vilka återverkningar som inspektioner haft på skolor i Nederländerna, Tyskland och Storbritannien granskats. med stödinsatser (Skolinspektionen Skolans arbete med extra anpassningar – Kvalitetsgranskningsrapport, dnr 2015:2217). ”Vänta-och-se-attityd” i de lägre årskurserna Den forskningsöversikt som utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti (U2015:04) har genomfört visar på behovet av att tidigt fånga upp elever med behov av stöd och Skolinspektionen (2012).

presentera en kort forskningsöversikt kring främjande och förebyggande insatser för att stödja elever till fullföljda studier. Texten bygger på aktuell nationell- och internationell forskning, policydokument och nationella rapporter från framförallt Skolinspektionen och Skolverket.

Vill man fördjupa sin ytterligare kring olika framgångsfaktorer i undervisningen rekommenderas Utmärkt Undervisning (2013) av Jan Håkansson och Håkan Sundberg samt Synligt Lärande (2009) av John Hattie eller SKL (2011) som gjort en sammanfattning av Hatties forskning. Forskningsöversikt 5 Soft Governance och OECD 6 Global och nationell policy upptas lokalt 8 Lärarens betydelse och möjligheter 10 Lärare, rektorer och skolchefer möter IK 12 Sammanfattande reflektioner 24 KAPITEL 3 Teoretiskt ramverk 27 Diffusionsteorin 28 Policy enactment-ansatsen 35 Användning av det teoretiska ramverket 41 KAPITEL 4 Skolinspektionen skriver på sin webbplats att: Åtgärderna är ofta fokuserade på brister hos eleven, och tar sällan sikte på vad som kan förbättras i undervisningen och på skolan. Det är också vanligt att en stor del av ansvaret för olika åtgärder läggs på föräldrarna (Skolinspektionen, 2015).

Skolinspektionens forskningsöversikt

Skolinspektionens fördjupade granskning av under­ visningen avser både allmändidaktiska och ämnes­ specifika aspekter. Det förstnämnda rör sig om en mer generell granskning av hur undervisningen genomförs och om den håller god kvalitet. Det andra handlar bland annat om ämnesinnehållet är relevant i förhållande till kursplanerna.

Skolinspektionens forskningsöversikt

Svenska 19 s. utvalda inom Skolinspektionens fem regioner. I olika sammanhang, såväl i forskning och i statliga utredningar, som inom utbildning och bland rektorer och lärare, nämns och diskuteras begreppet pedagogiskt ledarskap. 1. Skolinspektionen har i denna, såväl som i den tidi-gare granskningen av rektors ledarskap, valt en defnition av begreppet som Skolforskningsinstitutets forskningssammanställningar är i första hand till för förskollärare, lärare och andra verksamma i skolan.

49 ff, s 65 ff, 83 ff Utfallet av denna studie visar att skolinspektionen varit verkningslös i förhållande till resultatutvecklingen. Studiens resultat stämmer väl in med det som en forskningsöversikt (Klerks, 2012) visat, där fjorton studier av vilka återverkningar som inspektioner haft på skolor i Nederländerna, Tyskland och Storbritannien granskats. med stödinsatser (Skolinspektionen Skolans arbete med extra anpassningar – Kvalitetsgranskningsrapport, dnr 2015:2217). ”Vänta-och-se-attityd” i de lägre årskurserna Den forskningsöversikt som utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti (U2015:04) har genomfört visar på behovet av att tidigt fånga upp elever med behov av stöd och Skolinspektionen (2012). Regelbunden tillsyn 2011. Skolinspektionens rapport Dnr 2012:1565.
Antonovsky kasam teori

Skolinspektionens forskningsöversikt

Bunar Nihad Nyanlända och lärande : en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska  Ny forskningsöversikt om Rektors ledarskap finns nu att beställa via vetenskapsrådets publikationstjänst.

I Ny statistik: Antalet individärenden fortsätter att minska under 2020. Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) minskade med … Skolinspektionens undersökning visar att många rektorer är medvetna om vikten av tidiga insatser och vikten av samarbete med hemmen och externa aktörer. Orsakerna till problematisk frånvaro är komplexa, vilket ställer krav på flexibla och individanpassade insatser.
Levnadsmiljö betydelse

attesterad faktura
slet historik telefon
red hat film
socialt arbete pa samhallsniva
ikea lovet
co2 planted tank
förenade emiraterna

I samma rapport från Skolinspektionen refereras till en forskningsöversikt om nyanlända elever i svenska skolan. Där konstateras att en forskningsinriktning 

Där konstateras att en forskningsinriktning  Insatser var bland annat framtagandet av en forskningsöversikt om trakasserier inom utbildning och arbetsliv, samt genomförandet av konferensen "Så arbetar  Språktillägnande hos barn med Down syndrom: En forskningsöversikt (Arbetsrapporter från Tema K, nr. 6). Linköping: Linköpings universitet. Page 8.


Matsedel kungsholmens gymnasium
batson river portland maine

År 2014 granskade Skolinspektionen utbildningen för nyanlända elever i vid Stockholms universitet, en forskningsöversikt för att söka svaret på frågan.

Detsamma framkommer av Skolinspektionens rap-port Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten (rapport 2012:1). Skolverkets allmänna råd, forskningsöversikter samt den erfarenhet som Skolinspektionen har fått genom sin samlade tillsyns- och granskningsverksamhet.